STN 33 2000-4-41:2019 (Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom), článok 411.3.4

V objektoch navrhnutých na poskytovanie ubytovania v samostatných obytných jednotkáchN4 sa musí pre koncové striedavé obvody napájajúce svietidlá zriadiť doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA.

Národná poznámka N4:

Pod termínom samostatné obytné jednotky sa v kontexte tejto normy rozumejú autonómne resp. samostatné domácnosti (napríklad byt, rodinný dom), v ktorých údržba (výmena) svetelných zdrojov nie je vykonávaná formou dodávky služby primerane kvalifikovanou osobou.

Súhlas na citovanie pre SEZ-KES udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (pre službu STN-online 2024 - od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025). Informácie uvedené v článku nie sú právne záväzné, slúžia len ako podklady na ďalšie štúdium.

Obrázok: pvproductions on Freepik